Nughal

219 tekstów – auto­rem jest Nughal.

Jes­teśmy to­pieni w rze­ce pseudo mądrości, tak bar­dzo szu­kając krop­li praw­dy, która wskaże nam drogę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 czerwca 2018, 07:09

Gdy stacja teraźniejszość spotyka przeszłość.

Od­byłem podróż po­ciągiem, 12 godzin ob­serwac­ji pa­sażerów i ref­lek­sja nad swoim życiem oce­na siebie opar­ta o słowa re­lac­je i zacho­wanie to­warzyszy dro­gi. Podróż zaczęła się pun­ktual­nie o półno­cy, w burzo­wej i deszczowej [...] — czytaj całość

dziennik • 28 lipca 2017, 23:03

Te wszys­tkie przy­pad­ko­we spot­ka­nia tak ob­cych so­bie spoj­rzeń w oczy, które niosą nieroz­poczęte się za­kocha­nie ro­man­se, miłości, niena­wiści, po­gar­dy, wyższości. Tak obec­ne i nieobec­ne zarazem. 

myśl • 19 lipca 2017, 21:01

Przeszłość i wspom­nienia kuszą niczym sy­reni śpiew. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 kwietnia 2017, 21:59

Cza­sem nie ludzie, a już sa­me sny o nich wys­tar­czą, by wywrócić życie do góry nogami. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2017, 19:49

Człowiek umiera po­dob­nie do gasnącej gwiaz­dy. Za­pada się w so­bie aż je­go wnętrze nie wyt­rzy­muje pod włas­nym ciężarem. Ciąży co­raz bar­dziej aż w końcu gaśnie na zaw­sze. Żyje je­dynie we wspom­nieniach tych, którzy widzieli blask je­go dni. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 grudnia 2016, 21:06

Rzeczy wiel­kie pow­stają tyl­ko przez pot i łzy, a cza­sem też i przez krew, py­tanie brzmi czy jes­teś na to gotów(a)? 

myśl • 10 sierpnia 2016, 20:36

Naj­le­piej jest być sa­mot­nym w cza­sie burzy, gdy wiatr po­rywa wspom­nienia, a deszcz uk­ry­wa na­wet naj­większe łzy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 sierpnia 2016, 19:38

Jeżeli, masz mnie już wy­pożyczyć to nie jak książkę, którą to gdy znudzi się pos­ta­wisz na za­kurzoną życia półkę. 

myśl • 7 sierpnia 2016, 21:59

Mówi się, że „ta­ki już ten świat”, ale to niep­rawda. Świat jest ta­ki, ja­ki sa­mi so­bie budujemy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lutego 2016, 20:02
Nughal

Jam jest częścią tej siły która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nughal

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 czerwca 2018, 05:13one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

18 czerwca 2018, 11:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

18 czerwca 2018, 07:09Nughal do­dał no­wy tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

4 lutego 2017, 21:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czasem nie ludzie, a [...]

3 grudnia 2016, 21:17Cris sko­men­to­wał tek­st Człowiek umiera po­dob­nie do [...]

8 sierpnia 2016, 22:29rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Najlepiej jest być sa­mot­nym [...]

12 lutego 2016, 20:12wdech sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że „ta­ki [...]

12 lutego 2016, 20:02Nughal do­dał no­wy tek­st Mówi się, że „ta­ki [...]

21 stycznia 2016, 21:10Nughal do­dał no­wy tek­st I przy­kuwają nas tą [...]

9 stycznia 2016, 14:57Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Sprowadzić, swo­je życie do [...]